Przejdź do treści

PARTNER

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza

Kim jesteśmy?

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza to organizacja samorządowa, w której współdziałają przedstawicielki i przedstawiciele 12 miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.

Działa od blisko 30 lat na rzecz rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego. Prezydenci, urzędnicy oraz eksperci wspólnie szukają rozwiązań problemów i wyzwań specyficznych dla dużych miast. Fundamentem efektywnej współpracy jest również zaangażowanie w działania Unii różnych środowisk, w tym naukowych i społecznych. Do tych działań należą m.in. podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowniczek i pracowników samorządowych, które przekładających się na poprawę jakość życia mieszkanek i mieszkańców. Właściwe kompetencje idą parze z wyrównywaniem szans w dostępie do usług publicznych i współdecydowania w najważniejszych obszarach funkcjonowania samorządów.

Co robimy?

Za projekt EMPATHY odpowiada Koordynatorka Prac Komisji i Zespołów Unii Metropolii Polskich, do których należą: Komisja ds. Społecznych, Komisja ds. Kultury oraz Zespół ds. Migracji i Integracji. 

Zespół ds. Migracji i Integracji został utworzony w 2017 r. na podstawie Deklaracji prezydentów o współdziałaniu miast UMP w dziedzinie migracji. Jego celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktykach w obszarze polityk migracyjnych i integracyjnych. Ponadto, Komisje i Zespoły, w tym Komisja ds. Edukacji zaangażowane są w dialog międzykulturowy oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Deklaracja prezydentów z 30 czerwca 2017 r. o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji

„W celu przyjaznego przyjęcia imigrantów konieczne jest wspólne działanie organów władzy samorządowej i rządowej, służb publicznych, organizacji pozarządowych, kościołów, uczelni wyższych, instytucji kultury oraz organizacji biznesu i rynku pracy. W naszym wspólnym, szeroko rozumianym interesie jest odpowiedzialne i bezpieczne zarządzanie migracjami na poziomie lokalnym tak, aby tworzyć miasta społecznie spójne, minimalizując zagrożenia związane z gettoizacją, separacją, biedą i wykluczeniem nowych mieszkańców.”

Dlaczego zaangażowaliśmy się w projekt?

Wyzwaniem, przed którym stoją nasze miasta, jest całokształt działań prawnych i organizacyjnych realizowanych przez podmioty publiczne, organizacje pozarządowe i samych obywateli, które mają na celu zapewnienie pewnego poziomu życia różnym grupom społecznym oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Negatywne postawy Polek i Polaków wobec muzułmanów są dużym zagrożenie dla budowania wspólnoty, nie tylko jako narodu, ale też społeczności lokalnych.

Jaki będzie efekt naszej pracy?

Unia Metropolii Polskich odpowiada za organizację szkoleń dla pracowniczek i pracowników samorządowych oraz przedstawicielek i przedstawicieli mniejszości muzułmańskiej.

Nasz zespół

mgr Magdalena Wojno

Rola w projekcie: konsultantka
Kontakt: m.wojno@metropolie.pl

Socjolożka, ekspertka w zakresie równego traktowania na poziomie lokalnym, specjalizująca się w dziedzice migracji i integracji. Koordynowała projekty społeczne na poziomie lokalnym i międzynarodowym, współtworzyła m.in. Centrum Wielokulturowe w Warszawie. W UMP Koordynatorka Prac Komisji ds. Społecznych, Komisji ds. Kultury oraz Zespołu ds. Migracji i Integracji.

Aktualności UMP